เว็บไซต์นี้สามารถแสดงผลได้ดีใน
Web Browser Google Chrome x
Our Standard Our Standard

USDA ORGANIC หรือ U.S. Department of Agriculture คือองค์กรที่ตรวจสอบและรับรองอาหาร และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์โดยกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา

RAWGANIC ผลิตสินค้าตามมาตรฐานที่ USDA ORGANIC กำหนด ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุด

USDA ORGANIC มีข้อกำหนดที่เข้มงวด ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตรานี้บนฉลากต้องมีส่วนผสม
ของพืชพรรณเกษตรอินทรีย์ท่ีผ่านการรับรองไม่น้อยกว่า 95% ขึ้นไป ตรานี้จึงถือเป็นมาตรฐานสูงสุด
สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

อ่านฉลากอย่างฉลาด…

เพื่อความมั่นใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้มีสภาพผิวแพ้ง่าย
เราจึงได้นำสบู่เข้าแล็บวิจัย Dermscan Asia ซึ่งเป็นแล็บมาตรฐานระดับสากล

Dermscan Asia คือแล็บวิจัยด้านอาหารและเครื่องสำอางจากประเทศฝรั่งเศส ที่มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านผิวหนัง เภสัชกร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ

เราได้ส่งตัวอย่างสบู่ เพื่อทดสอบกับผู้ใช้จริง โดยวิธี Patch Test และผลจากห้องปฏิบัติการได้พิสูจน์และ
พบว่าสบู่ล้างหน้า RAWGANIC เป็น “ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง”
จึงมั่นใจได้ว่า สบู่ล้างหน้า RAWGANIC เหมาะสำหรับผู้ที่มีสภาพผิวแพ้ง่ายและทุกสภาพผิว

เราได้รับอนุญาตจาก Dermscan Asia ให้ใส่ข้อความเหล่านี้บนผลิตภัณฑ์ได้
Clinically tested หรือผ่านการทดสอบทางการแพทย์
Dermatologically tested หรือผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนัง
และ Non Irritating คือ RAWGANIC ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง